SOFIA SALWMWN

Wisdom of Solomon - Septuagint

Chapters:
            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19       English
Wisdom 1   

[1] Agaphsate dikaiosunhn oi krinonteV thn ghn fronhsate peri tou kuriou en agaqothti kai en aplothti kardiaV zhthsate auton

[2] oti eurisketai toiV mh peirazousin auton emfanizetai de toiV mh apistousin autw

[3] skolioi gar logismoi cwrizousin apo qeou dokimazomenh te h dunamiV elegcei touV afronaV

[4] oti eiV kakotecnon yuchn ouk eiseleusetai sofia oude katoikhsei en swmati katacrew amartiaV

[5] agion gar pneuma paideiaV feuxetai dolon kai apanasthsetai apo logismwn asunetwn kai elegcqhsetai epelqoushV adikiaV

[6] filanqrwpon gar pneuma sofia kai ouk aqwwsei blasfhmon apo ceilewn autou oti twn nefrwn autou martuV o qeoV kai thV kardiaV autou episkopoV alhqhV kai thV glwsshV akousthV

[7] oti pneuma kuriou peplhrwken thn oikoumenhn kai to sunecon ta panta gnwsin ecei fwnhV

[8] dia touto fqeggomenoV adika oudeiV mh laqh oude mh parodeush auton elegcousa h dikh

[9] en gar diaboulioiV asebouV exetasiV estai logwn de autou akoh proV kurion hxei eiV elegcon anomhmatwn autou

[10] oti ouV zhlwsewV akroatai ta panta kai qrouV goggusmwn ouk apokruptetai

[11] fulaxasqe toinun goggusmon anwfelh kai apo katalaliaV feisasqe glwsshV oti fqegma laqraion kenon ou poreusetai stoma de katayeudomenon anairei yuchn

[12] mh zhloute qanaton en planh zwhV umwn mhde epispasqe oleqron en ergoiV ceirwn umwn

[13] oti o qeoV qanaton ouk epoihsen oude terpetai ep apwleia zwntwn

[14] ektisen gar eiV to einai ta panta kai swthrioi ai geneseiV tou kosmou kai ouk estin en autaiV farmakon oleqrou oute adou basileion epi ghV

[15] dikaiosunh gar aqanatoV estin

[16] asebeiV de taiV cersin kai toiV logoiV prosekalesanto auton filon hghsamenoi auton etakhsan kai sunqhkhn eqento proV auton oti axioi eisin thV ekeinou meridoV einai


Wisdom 2

[1] eipon gar en eautoiV logisamenoi ouk orqwV oligoV estin kai luphroV o bioV hmwn kai ouk estin iasiV en teleuth anqrwpou kai ouk egnwsqh o analusaV ex adou

[2] oti autoscediwV egenhqhmen kai meta touto esomeqa wV ouc uparxanteV oti kapnoV h pnoh en risin hmwn kai o logoV spinqhr en kinhsei kardiaV hmwn

[3] ou sbesqentoV tefra apobhsetai to swma kai to pneuma diacuqhsetai wV caunoV ahr

[4] kai to onoma hmwn epilhsqhsetai en cronw kai ouqeiV mnhmoneusei twn ergwn hmwn kai pareleusetai o bioV hmwn wV icnh nefelhV kai wV omiclh diaskedasqhsetai diwcqeisa upo aktinwn hliou kai upo qermothtoV autou barunqeisa

[5] skiaV gar parodoV o kairoV hmwn kai ouk estin anapodismoV thV teleuthV hmwn oti katesfragisqh kai oudeiV anastrefei

[6] deute oun kai apolauswmen twn ontwn agaqwn kai crhswmeqa th ktisei wV en neothti spoudaiwV

[7] oinou polutelouV kai murwn plhsqwmen kai mh parodeusatw hmaV anqoV earoV

[8] steywmeqa rodwn kaluxin prin h maranqhnai

[9] mhdeiV hmwn amoiroV estw thV hmeteraV agerwciaV pantach katalipwmen sumbola thV eufrosunhV oti auth h meriV hmwn kai o klhroV outoV

[10] katadunasteuswmen penhta dikaion mh feiswmeqa chraV mhde presbutou entrapwmen poliaV polucroniouV

[11] estw de hmwn h iscuV nomoV thV dikaiosunhV to gar asqeneV acrhston elegcetai

[12] enedreuswmen ton dikaion oti duscrhstoV hmin estin kai enantioutai toiV ergoiV hmwn kai oneidizei hmin amarthmata nomou kai epifhmizei hmin amarthmata paideiaV hmwn

[13] epaggelletai gnwsin ecein qeou kai paida kuriou eauton onomazei

[14] egeneto hmin eiV elegcon ennoiwn hmwn baruV estin hmin kai blepomenoV

[15] oti anomoioV toiV alloiV o bioV autou kai exhllagmenai ai triboi autou

[16] eiV kibdhlon elogisqhmen autw kai apecetai twn odwn hmwn wV apo akaqarsiwn makarizei escata dikaiwn kai alazoneuetai patera qeon

[17] idwmen ei oi logoi autou alhqeiV kai peiraswmen ta en ekbasei autou

[18] ei gar estin o dikaioV uioV qeou antilhmyetai autou kai rusetai auton ek ceiroV anqesthkotwn

[19] ubrei kai basanw etaswmen auton ina gnwmen thn epieikeian autou kai dokimaswmen thn anexikakian autou

[20] qanatw aschmoni katadikaswmen auton estai gar autou episkoph ek logwn autou

[21] tauta elogisanto kai eplanhqhsan apetuflwsen gar autouV h kakia autwn

[22] kai ouk egnwsan musthria qeou oude misqon hlpisan osiothtoV oude ekrinan geraV yucwn amwmwn

[23] oti o qeoV ektisen ton anqrwpon ep afqarsia kai eikona thV idiaV aidiothtoV epoihsen auton

[24] fqonw de diabolou qanatoV eishlqen eiV ton kosmon peirazousin de auton oi thV ekeinou meridoV onteV


Wisdom 3

[1] dikaiwn de yucai en ceiri qeou kai ou mh ayhtai autwn basanoV

[2] edoxan en ofqalmoiV afronwn teqnanai kai elogisqh kakwsiV h exodoV autwn

[3] kai h af hmwn poreia suntrimma oi de eisin en eirhnh

[4] kai gar en oyei anqrwpwn ean kolasqwsin h elpiV autwn aqanasiaV plhrhV

[5] kai oliga paideuqenteV megala euergethqhsontai oti o qeoV epeirasen autouV kai euren autouV axiouV eautou

[6] wV cruson en cwneuthriw edokimasen autouV kai wV olokarpwma qusiaV prosedexato autouV

[7] kai en kairw episkophV autwn analamyousin kai wV spinqhreV en kalamh diadramountai

[8] krinousin eqnh kai krathsousin lawn kai basileusei autwn kurioV eiV touV aiwnaV

[9] oi pepoiqoteV ep autw sunhsousin alhqeian kai oi pistoi en agaph prosmenousin autw oti cariV kai eleoV toiV eklektoiV autou

[10] oi de asebeiV kaqa elogisanto exousin epitimian oi amelhsanteV tou dikaiou kai tou kuriou apostanteV

[11] sofian gar kai paideian o exouqenwn talaipwroV kai kenh h elpiV autwn kai oi kopoi anonhtoi kai acrhsta ta erga autwn

[12] ai gunaikeV autwn afroneV kai ponhra ta tekna autwn epikataratoV h genesiV autwn

[13] oti makaria steira h amiantoV htiV ouk egnw koithn en paraptwmati exei karpon en episkoph yucwn

[14] kai eunoucoV o mh ergasamenoV en ceiri anomhma mhde enqumhqeiV kata tou kuriou ponhra doqhsetai gar autw thV pistewV cariV eklekth kai klhroV en naw kuriou qumhresteroV

[15] agaqwn gar ponwn karpoV euklehV kai adiaptwtoV h riza thV fronhsewV

[16] tekna de moicwn atelesta estai kai ek paranomou koithV sperma afanisqhsetai

[17] ean te gar makrobioi genwntai eiV ouqen logisqhsontai kai atimon ep escatwn to ghraV autwn

[18] ean te oxewV teleuthswsin ouc exousin elpida oude en hmera diagnwsewV paramuqion

[19] geneaV gar adikou calepa ta telh


Wisdom 4

[1] kreisswn ateknia meta arethV aqanasia gar estin en mnhmh authV oti kai para qew ginwsketai kai para anqrwpoiV

[2] parousan te mimountai authn kai poqousin apelqousan kai en tw aiwni stefanhforousa pompeuei ton twn amiantwn aqlwn agwna nikhsasa

[3] polugonon de asebwn plhqoV ou crhsimeusei kai ek noqwn mosceumatwn ou dwsei rizan eiV baqoV oude asfalh basin edrasei

[4] kan gar en kladoiV proV kairon anaqalh episfalwV bebhkota upo anemou saleuqhsetai kai upo biaV anemwn ekrizwqhsetai

[5] periklasqhsontai klwneV atelestoi kai o karpoV autwn acrhstoV awroV eiV brwsin kai eiV ouqen epithdeioV

[6] ek gar anomwn upnwn tekna gennwmena martureV eisin ponhriaV kata gonewn en exetasmw autwn

[7] dikaioV de ean fqash teleuthsai en anapausei estai

[8] ghraV gar timion ou to polucronion oude ariqmw etwn memetrhtai

[9] polia de estin fronhsiV anqrwpoiV kai hlikia ghrwV bioV akhlidwtoV

[10] euarestoV qew genomenoV hgaphqh kai zwn metaxu amartwlwn meteteqh

[11] hrpagh mh kakia allaxh sunesin autou h doloV apathsh yuchn autou

[12] baskania gar faulothtoV amauroi ta kala kai rembasmoV epiqumiaV metalleuei noun akakon

[13] teleiwqeiV en oligw eplhrwsen cronouV makrouV

[14] aresth gar hn kuriw h yuch autou dia touto espeusen ek mesou ponhriaV oi de laoi idonteV kai mh nohsanteV mhde qenteV epi dianoia to toiouto

[15] oti cariV kai eleoV en toiV eklektoiV autou kai episkoph en toiV osioiV autou

[16] katakrinei de dikaioV kamwn touV zwntaV asebeiV kai neothV telesqeisa tacewV polueteV ghraV adikou

[17] oyontai gar teleuthn sofou kai ou nohsousin ti ebouleusato peri autou kai eiV ti hsfalisato auton o kurioV

[18] oyontai kai exouqenhsousin autouV de o kurioV ekgelasetai

[19] kai esontai meta touto eiV ptwma atimon kai eiV ubrin en nekroiV di aiwnoV oti rhxei autouV afwnouV prhneiV kai saleusei autouV ek qemeliwn kai ewV escatou cerswqhsontai kai esontai en odunh kai h mnhmh autwn apoleitai

[20] eleusontai en sullogismw amarthmatwn autwn deiloi kai elegxei autouV ex enantiaV ta anomhmata autwn


Wisdom 5

[1] tote sthsetai en parrhsia pollh o dikaioV kata proswpon twn qliyantwn auton kai twn aqetountwn touV ponouV autou

[2] idonteV taracqhsontai fobw deinw kai eksthsontai epi tw paradoxw thV swthriaV

[3] erousin en eautoiV metanoounteV kai dia stenocwrian pneumatoV stenaxontai kai erousin

[4] outoV hn on escomen pote eiV gelwta kai eiV parabolhn oneidismou oi afroneV ton bion autou elogisameqa manian kai thn teleuthn autou atimon

[5] pwV katelogisqh en uioiV qeou kai en agioiV o klhroV autou estin

[6] ara eplanhqhmen apo odou alhqeiaV kai to thV dikaiosunhV fwV ouk epelamyen hmin kai o hlioV ouk aneteilen hmin

[7] anomiaV eneplhsqhmen triboiV kai apwleiaV kai diwdeusamen erhmouV abatouV thn de odon kuriou ouk epegnwmen

[8] ti wfelhsen hmaV h uperhfania kai ti ploutoV meta alazoneiaV sumbeblhtai hmin

[9] parhlqen ekeina panta wV skia kai wV aggelia paratrecousa

[10] wV nauV diercomenh kumainomenon udwr hV diabashV ouk estin icnoV eurein oude atrapon tropioV authV en kumasin

[11] h wV orneou diiptantoV aera ouqen eurisketai tekmhrion poreiaV plhgh de mastizomenon tarswn pneuma koufon kai scizomenon bia roizou kinoumenwn pterugwn diwdeuqh kai meta touto ouc eureqh shmeion epibasewV en autw

[12] h wV belouV blhqentoV epi skopon tmhqeiV o ahr euqewV eiV eauton aneluqh wV agnohsai thn diodon autou

[13] outwV kai hmeiV gennhqenteV exelipomen kai arethV men shmeion ouden escomen deixai en de th kakia hmwn katedapanhqhmen

[14] oti elpiV asebouV wV feromenoV cnouV upo anemou kai wV pacnh upo lailapoV diwcqeisa lepth kai wV kapnoV upo anemou diecuqh kai wV mneia katalutou monohmerou parwdeusen

[15] dikaioi de eiV ton aiwna zwsin kai en kuriw o misqoV autwn kai h frontiV autwn para uyistw

[16] dia touto lhmyontai to basileion thV euprepeiaV kai to diadhma tou kallouV ek ceiroV kuriou oti th dexia skepasei autouV kai tw bracioni uperaspiei autwn

[17] lhmyetai panoplian ton zhlon autou kai oplopoihsei thn ktisin eiV amunan ecqrwn

[18] endusetai qwraka dikaiosunhn kai periqhsetai koruqa krisin anupokriton

[19] lhmyetai aspida akatamachton osiothta

[20] oxunei de apotomon orghn eiV romfaian sunekpolemhsei de autw o kosmoV epi touV parafronaV

[21] poreusontai eustocoi bolideV astrapwn kai wV apo eukuklou toxou twn nefwn epi skopon alountai

[22] kai ek petrobolou qumou plhreiV rifhsontai calazai aganakthsei kat autwn udwr qalasshV potamoi de sugklusousin apotomwV

[23] antisthsetai autoiV pneuma dunamewV kai wV lailay eklikmhsei autouV kai erhmwsei pasan thn ghn anomia kai h kakopragia peritreyei qronouV dunastwn


Wisdom 6

[1] akousate oun basileiV kai sunete maqete dikastai peratwn ghV

[2] enwtisasqe oi kratounteV plhqouV kai gegaurwmenoi epi ocloiV eqnwn

[3] oti edoqh para kuriou h krathsiV umin kai h dunasteia para uyistou oV exetasei umwn ta erga kai taV boulaV diereunhsei

[4] oti uphretai onteV thV autou basileiaV ouk ekrinate orqwV oude efulaxate nomon oude kata thn boulhn tou qeou eporeuqhte

[5] friktwV kai tacewV episthsetai umin oti krisiV apotomoV en toiV uperecousin ginetai

[6] o gar elacistoV suggnwstoV estin eleouV dunatoi de dunatwV etasqhsontai

[7] ou gar uposteleitai proswpon o pantwn despothV oude entraphsetai megeqoV oti mikron kai megan autoV epoihsen omoiwV te pronoei peri pantwn

[8] toiV de krataioiV iscura efistatai ereuna

[9] proV umaV oun w turannoi oi logoi mou ina maqhte sofian kai mh parapeshte

[10] oi gar fulaxanteV osiwV ta osia osiwqhsontai kai oi didacqenteV auta eurhsousin apologian

[11] epiqumhsate oun twn logwn mou poqhsate kai paideuqhsesqe

[12] lampra kai amarantoV estin h sofia kai eucerwV qewreitai upo twn agapwntwn authn kai eurisketai upo twn zhtountwn authn

[13] fqanei touV epiqumountaV prognwsqhnai

[14] o orqrisaV proV authn ou kopiasei paredron gar eurhsei twn pulwn autou

[15] to gar enqumhqhnai peri authV fronhsewV teleiothV kai o agrupnhsaV di authn tacewV amerimnoV estai

[16] oti touV axiouV authV auth periercetai zhtousa kai en taiV triboiV fantazetai autoiV eumenwV kai en pash epinoia upanta autoiV

[17] arch gar authV h alhqestath paideiaV epiqumia frontiV de paideiaV agaph

[18] agaph de thrhsiV nomwn authV prosoch de nomwn bebaiwsiV afqarsiaV

[19] afqarsia de egguV einai poiei qeou

[20] epiqumia ara sofiaV anagei epi basileian

[21] ei oun hdesqe epi qronoiV kai skhptroiV turannoi lawn timhsate sofian ina eiV ton aiwna basileushte

[22] ti de estin sofia kai pwV egeneto apaggelw kai ouk apokruyw umin musthria alla ap archV genesewV exicniasw kai qhsw eiV to emfaneV thn gnwsin authV kai ou mh parodeusw thn alhqeian

[23] oute mhn fqonw tethkoti sunodeusw oti outoV ou koinwnhsei sofia

[24] plhqoV de sofwn swthria kosmou kai basileuV fronimoV eustaqeia dhmou

[25] wste paideuesqe toiV rhmasin mou kai wfelhqhsesqe


Wisdom 7

[1] eimi men kagw qnhtoV anqrwpoV isoV apasin kai ghgenouV apogonoV prwtoplastou kai en koilia mhtroV eglufhn sarx

[2] dekamhniaiw cronw pageiV en aimati ek spermatoV androV kai hdonhV upnw sunelqoushV

[3] kai egw de genomenoV espasa ton koinon aera kai epi thn omoiopaqh katepeson ghn prwthn fwnhn thn omoian pasin isa klaiwn

[4] en sparganoiV anetrafhn kai frontisin

[5] oudeiV gar basilewn eteran escen genesewV archn

[6] mia de pantwn eisodoV eiV ton bion exodoV te ish

[7] dia touto euxamhn kai fronhsiV edoqh moi epekalesamhn kai hlqen moi pneuma sofiaV

[8] proekrina authn skhptrwn kai qronwn kai plouton ouden hghsamhn en sugkrisei authV

[9] oude wmoiwsa auth liqon atimhton oti o paV crusoV en oyei authV yammoV oligh kai wV phloV logisqhsetai arguroV enantion authV

[10] uper ugieian kai eumorfian hgaphsa authn kai proeilomhn authn anti fwtoV ecein oti akoimhton to ek tauthV feggoV

[11] hlqen de moi ta agaqa omou panta met authV kai anariqmhtoV ploutoV en cersin authV

[12] eufranqhn de epi pasin oti autwn hgeitai sofia hgnooun de authn genetin einai toutwn

[13] adolwV te emaqon afqonwV te metadidwmi ton plouton authV ouk apokruptomai

[14] anekliphV gar qhsauroV estin anqrwpoiV on oi kthsamenoi proV qeon esteilanto filian dia taV ek paideiaV dwreaV sustaqenteV

[15] emoi de dwh o qeoV eipein kata gnwmhn kai enqumhqhnai axiwV twn dedomenwn oti autoV kai thV sofiaV odhgoV estin kai twn sofwn diorqwthV

[16] en gar ceiri autou kai hmeiV kai oi logoi hmwn pasa te fronhsiV kai ergateiwn episthmh

[17] autoV gar moi edwken twn ontwn gnwsin ayeudh eidenai sustasin kosmou kai energeian stoiceiwn

[18] archn kai teloV kai mesothta cronwn tropwn allagaV kai metabolaV kairwn

[19] eniautou kuklouV kai astrwn qeseiV

[20] fuseiV zwwn kai qumouV qhriwn pneumatwn biaV kai dialogismouV anqrwpwn diaforaV futwn kai dunameiV rizwn

[21] osa te estin krupta kai emfanh egnwn h gar pantwn tecnitiV edidaxen me sofia

[22] estin gar en auth pneuma noeron agion monogeneV polumereV lepton eukinhton tranon amolunton safeV aphmanton filagaqon oxu

[23] akwluton euergetikon filanqrwpon bebaion asfaleV amerimnon pantodunamon panepiskopon kai dia pantwn cwroun pneumatwn noerwn kaqarwn leptotatwn

[24] pashV gar kinhsewV kinhtikwteron sofia dihkei de kai cwrei dia pantwn dia thn kaqarothta

[25] atmiV gar estin thV tou qeou dunamewV kai aporroia thV tou pantokratoroV doxhV eilikrinhV dia touto ouden memiammenon eiV authn parempiptei

[26] apaugasma gar estin fwtoV aidiou kai esoptron akhlidwton thV tou qeou energeiaV kai eikwn thV agaqothtoV autou

[27] mia de ousa panta dunatai kai menousa en auth ta panta kainizei kai kata geneaV eiV yucaV osiaV metabainousa filouV qeou kai profhtaV kataskeuazei

[28] ouqen gar agapa o qeoV ei mh ton sofia sunoikounta

[29] estin gar auth euprepestera hliou kai uper pasan astrwn qesin fwti sugkrinomenh eurisketai protera

[30] touto men gar diadecetai nux sofiaV de ou katiscuei kakia


Wisdom 8

[1] diateinei de apo peratoV epi peraV eurwstwV kai dioikei ta panta crhstwV

[2] tauthn efilhsa kai exezhthsa ek neothtoV mou kai ezhthsa numfhn agagesqai emautw kai erasthV egenomhn tou kallouV authV

[3] eugeneian doxazei sumbiwsin qeou ecousa kai o pantwn despothV hgaphsen authn

[4] mustiV gar estin thV tou qeou episthmhV kai airetiV twn ergwn autou

[5] ei de ploutoV estin epiqumhton kthma en biw ti sofiaV plousiwteron thV ta panta ergazomenhV

[6] ei de fronhsiV ergazetai tiV authV twn ontwn mallon estin tecnitiV

[7] kai ei dikaiosunhn agapa tiV oi ponoi tauthV eisin aretai swfrosunhn gar kai fronhsin ekdidaskei dikaiosunhn kai andreian wn crhsimwteron ouden estin en biw anqrwpoiV

[8] ei de kai polupeirian poqei tiV oiden ta arcaia kai ta mellonta eikazei epistatai strofaV logwn kai luseiV ainigmatwn shmeia kai terata proginwskei kai ekbaseiV kairwn kai cronwn

[9] ekrina toinun tauthn agagesqai proV sumbiwsin eidwV oti estai moi sumbouloV agaqwn kai parainesiV frontidwn kai luphV

[10] exw di authn doxan en ocloiV kai timhn para presbuteroiV o neoV

[11] oxuV eureqhsomai en krisei kai en oyei dunastwn qaumasqhsomai

[12] sigwnta me perimenousin kai fqeggomenw prosexousin kai lalountoV epi pleion ceira epiqhsousin epi stoma autwn

[13] exw di authn aqanasian kai mnhmhn aiwnion toiV met eme apoleiyw

[14] dioikhsw laouV kai eqnh upotaghsetai moi

[15] fobhqhsontai me akousanteV turannoi friktoi en plhqei fanoumai agaqoV kai en polemw andreioV

[16] eiselqwn eiV ton oikon mou prosanapausomai auth ou gar ecei pikrian h sunanastrofh authV oude odunhn h sumbiwsiV authV alla eufrosunhn kai caran

[17] tauta logisamenoV en emautw kai frontisaV en kardia mou oti aqanasia estin en suggeneia sofiaV

[18] kai en filia authV teryiV agaqh kai en ponoiV ceirwn authV ploutoV anekliphV kai en suggumnasia omiliaV authV fronhsiV kai eukleia en koinwnia logwn authV perihein zhtwn opwV labw authn eiV emauton

[19] paiV de hmhn eufuhV yuchV te elacon agaqhV

[20] mallon de agaqoV wn hlqon eiV swma amianton

[21] gnouV de oti ouk allwV esomai egkrathV ean mh o qeoV dw kai touto d hn fronhsewV to eidenai tinoV h cariV enetucon tw kuriw kai edehqhn autou kai eipon ex olhV thV kardiaV mou


Wisdom 9

[1] qee paterwn kai kurie tou eleouV o poihsaV ta panta en logw sou

[2] kai th sofia sou kataskeuasaV anqrwpon ina despozh twn upo sou genomenwn ktismatwn

[3] kai dieph ton kosmon en osiothti kai dikaiosunh kai en euquthti yuchV krisin krinh

[4] doV moi thn twn swn qronwn paredron sofian kai mh me apodokimashV ek paidwn sou

[5] oti egw douloV soV kai uioV thV paidiskhV sou anqrwpoV asqenhV kai oligocronioV kai elasswn en sunesei krisewV kai nomwn

[6] kan gar tiV h teleioV en uioiV anqrwpwn thV apo sou sofiaV apoushV eiV ouden logisqhsetai

[7] su me proeilw basilea laou sou kai dikasthn uiwn sou kai qugaterwn

[8] eipaV oikodomhsai naon en orei agiw sou kai en polei kataskhnwsewV sou qusiasthrion mimhma skhnhV agiaV hn prohtoimasaV ap archV

[9] kai meta sou h sofia h eiduia ta erga sou kai parousa ote epoieiV ton kosmon kai epistamenh ti areston en ofqalmoiV sou kai ti euqeV en entolaiV sou

[10] exaposteilon authn ex agiwn ouranwn kai apo qronou doxhV sou pemyon authn ina sumparousa moi kopiash kai gnw ti euareston estin para soi

[11] oide gar ekeinh panta kai suniei kai odhghsei me en taiV praxesi mou swfronwV kai fulaxei me en th doxh authV

[12] kai estai prosdekta ta erga mou kai diakrinw ton laon sou dikaiwV kai esomai axioV qronwn patroV mou

[13] tiV gar anqrwpoV gnwsetai boulhn qeou h tiV enqumhqhsetai ti qelei o kurioV

[14] logismoi gar qnhtwn deiloi kai episfaleiV ai epinoiai hmwn

[15] fqarton gar swma barunei yuchn kai briqei to gewdeV skhnoV noun polufrontida

[16] kai moliV eikazomen ta epi ghV kai ta en cersin euriskomen meta ponou ta de en ouranoiV tiV exicniasen

[17] boulhn de sou tiV egnw ei mh su edwkaV sofian kai epemyaV to agion sou pneuma apo uyistwn

[18] kai outwV diwrqwqhsan ai triboi twn epi ghV kai ta aresta sou edidacqhsan anqrwpoi kai th sofia eswqhsan


Wisdom 10

[1] auth prwtoplaston patera kosmou monon ktisqenta diefulaxen kai exeilato auton ek paraptwmatoV idiou

[2] edwken te autw iscun krathsai apantwn

[3] apostaV de ap authV adikoV en orgh autou adelfoktonoiV sunapwleto qumoiV

[4] di on katakluzomenhn ghn palin eswsen sofia di eutelouV xulou ton dikaion kubernhsasa

[5] auth kai en omonoia ponhriaV eqnwn sugcuqentwn egnw ton dikaion kai ethrhsen auton amempton qew kai epi teknou splagcnoiV iscuron efulaxen

[6] auth dikaion exapollumenwn asebwn errusato fugonta katabasion pur PentapolewV

[7] hV eti marturion thV ponhriaV kapnizomenh kaqesthke cersoV kai atelesin wraiV karpoforounta futa apistoushV yuchV mnhmeion esthkuia sthlh aloV

[8] sofian gar parodeusanteV ou monon eblabhsan tou mh gnwnai ta kala alla kai thV afrosunhV apelipon tw biw mnhmosunon ina en oiV esfalhsan mhde laqein dunhqwsin

[9] sofia de touV qerapeuontaV authn ek ponwn errusato

[10] auth fugada orghV adelfou dikaion wdhghsen en triboiV euqeiaiV edeixen autw basileian qeou kai edwken autw gnwsin agiwn euporhsen auton en mocqoiV kai eplhqunen touV ponouV autou

[11] en pleonexia katiscuontwn auton paresth kai eploutisen auton

[12] diefulaxen auton apo ecqrwn kai apo enedreuontwn hsfalisato kai agwna iscuron ebrabeusen autw ina gnw oti pantoV dunatwtera estin eusebeia

[13] auth praqenta dikaion ouk egkatelipen alla ex amartiaV errusato auton

[14] sugkatebh autw eiV lakkon kai en desmoiV ouk afhken auton ewV hnegken autw skhptra basileiaV kai exousian turannountwn autou yeudeiV te edeixen touV mwmhsamenouV auton kai edwken autw doxan aiwnion

[15] auth laon osion kai sperma amempton errusato ex eqnouV qlibontwn

[16] eishlqen eiV yuchn qerapontoV kuriou kai antesth basileusin foberoiV en terasi kai shmeioiV

[17] apedwken osioiV misqon kopwn autwn wdhghsen autouV en odw qaumasth kai egeneto autoiV eiV skephn hmeraV kai eiV floga astrwn thn nukta

[18] diebibasen autouV qalassan eruqran kai dihgagen autouV di udatoV pollou

[19] touV de ecqrouV autwn kateklusen kai ek baqouV abussou anebrasen autouV

[20] dia touto dikaioi eskuleusan asebeiV kai umnhsan kurie to onoma to agion sou thn te upermacon sou ceira hnesan omoqumadon

[21] oti h sofia hnoixen stoma kwfwn kai glwssaV nhpiwn eqhken tranaV


Wisdom 11

[1] euodwsen ta erga autwn en ceiri profhtou agiou

[2] diwdeusan erhmon aoikhton kai en abatoiV ephxan skhnaV

[3] antesthsan polemioiV kai ecqrouV hmunanto

[4] ediyhsan kai epekalesanto se kai edoqh autoiV ek petraV akrotomou udwr kai iama diyhV ek liqou sklhrou

[5] di wn gar ekolasqhsan oi ecqroi autwn dia toutwn autoi aporounteV euergethqhsan

[6] anti men phghV aenaou potamou aimati luqrwdei taracqentoV

[7] eiV elegcon nhpioktonou diatagmatoV edwkaV autoiV dayileV udwr anelpistwV

[8] deixaV dia tou tote diyouV pwV touV upenantiouV ekolasaV

[9] ote gar epeirasqhsan kaiper en eleei paideuomenoi egnwsan pwV met orghV krinomenoi asebeiV ebasanizonto

[10] toutouV men gar wV pathr nouqetwn edokimasaV ekeinouV de wV apotomoV basileuV katadikazwn exhtasaV

[11] kai aponteV de kai paronteV omoiwV etruconto

[12] diplh gar autouV elaben luph kai stenagmoV mnhmwn twn parelqontwn

[13] ote gar hkousan dia twn idiwn kolasewn euergethmenouV autouV hsqonto tou kuriou

[14] on gar en ekqesei palai rifenta apeipon cleuazonteV epi telei twn ekbasewn eqaumasan ouc omoia dikaioiV diyhsanteV

[15] anti de logismwn asunetwn adikiaV autwn en oiV planhqenteV eqrhskeuon aloga erpeta kai knwdala eutelh epapesteilaV autoiV plhqoV alogwn zwwn eiV ekdikhsin

[16] ina gnwsin oti di wn tiV amartanei dia toutwn kolazetai

[17] ou gar hporei h pantodunamoV sou ceir kai ktisasa ton kosmon ex amorfou ulhV epipemyai autoiV plhqoV arkwn h qraseiV leontaV

[18] h neoktistouV qumou plhreiV qhraV agnwstouV htoi purpnoon fuswntaV asqma h bromon likmwmenouV kapnou h deinouV ap ommatwn spinqhraV astraptontaV

[19] wn ou monon h blabh hdunato sunektriyai autouV alla kai h oyiV ekfobhsasa diolesai

[20] kai cwriV de toutwn eni pneumati pesein edunanto upo thV dikhV diwcqenteV kai likmhqenteV upo pneumatoV dunamewV sou alla panta metrw kai ariqmw kai staqmw dietaxaV

[21] to gar megalwV iscuein soi parestin pantote kai kratei bracionoV sou tiV antisthsetai

[22] oti wV roph ek plastiggwn oloV o kosmoV enantion sou kai wV raniV drosou orqrinh katelqousa epi ghn

[23] eleeiV de pantaV oti panta dunasai kai paroraV amarthmata anqrwpwn eiV metanoian

[24] agapaV gar ta onta panta kai ouden bdelussh wn epoihsaV oude gar an miswn ti kateskeuasaV

[25] pwV de diemeinen an ti ei mh su hqelhsaV h to mh klhqen upo sou diethrhqh

[26] feidh de pantwn oti sa estin despota filoyuce


Wisdom 12

[1] to gar afqarton sou pneuma estin en pasin

[2] dio touV parapiptontaV kat oligon elegceiV kai en oiV amartanousin upomimnhskwn nouqeteiV ina apallagenteV thV kakiaV pisteuswsin epi se kurie

[3] kai gar touV palai oikhtoraV thV agiaV sou ghV

[4] mishsaV epi tw ecqista prassein erga farmakeiwn kai teletaV anosiouV

[5] teknwn te fonaV anelehmonaV kai splagcnofagon anqrwpinwn sarkwn qoinan kai aimatoV ek mesou mustaV qiasou

[6] kai auqentaV goneiV yucwn abohqhtwn eboulhqhV apolesai dia ceirwn paterwn hmwn

[7] ina axian apoikian dexhtai qeou paidwn h para soi paswn timiwtath gh

[8] alla kai toutwn wV anqrwpwn efeisw apesteilaV te prodromouV tou stratopedou sou sfhkaV ina autouV kata bracu exoleqreuswsin

[9] ouk adunatwn en parataxei asebeiV dikaioiV upoceiriouV dounai h qhrioiV deinoiV h logw apotomw uf en ektriyai

[10] krinwn de kata bracu edidouV topon metanoiaV ouk agnown oti ponhra h genesiV autwn kai emfutoV h kakia autwn kai oti ou mh allagh o logismoV autwn eiV ton aiwna

[11] sperma gar hn kathramenon ap archV oude eulaboumenoV tina ef oiV hmartanon adeian edidouV

[12] tiV gar erei ti epoihsaV h tiV antisthsetai tw krimati sou tiV de egkalesei soi kata eqnwn apolwlotwn a su epoihsaV h tiV eiV katastasin soi eleusetai ekdikoV kata adikwn anqrwpwn

[13] oute gar qeoV estin plhn sou w melei peri pantwn ina deixhV oti ouk adikwV ekrinaV

[14] oute basileuV h turannoV antofqalmhsai dunhsetai soi peri wn ekolasaV

[15] dikaioV de wn dikaiwV ta panta diepeiV auton ton mh ofeilonta kolasqhnai katadikasai allotrion hgoumenoV thV shV dunamewV

[16] h gar iscuV sou dikaiosunhV arch kai to pantwn se despozein pantwn feidesqai se poiei

[17] iscun gar endeiknusai apistoumenoV epi dunamewV teleiothti kai en toiV eidosi to qrasoV exelegceiV

[18] su de despozwn iscuoV en epieikeia krineiV kai meta pollhV feidouV dioikeiV hmaV parestin gar soi otan qelhV to dunasqai

[19] edidaxaV de sou ton laon dia twn toioutwn ergwn oti dei ton dikaion einai filanqrwpon kai euelpidaV epoihsaV touV uiouV sou oti didoiV epi amarthmasin metanoian

[20] ei gar ecqrouV paidwn sou kai ofeilomenouV qanatw meta tosauthV etimwrhsw prosochV kai diesewV douV cronouV kai topon di wn apallagwsi thV kakiaV

[21] meta poshV akribeiaV ekrinaV touV uiouV sou wn toiV patrasin orkouV kai sunqhkaV edwkaV agaqwn uposcesewn

[22] hmaV oun paideuwn touV ecqrouV hmwn en muriothti mastigoiV ina sou thn agaqothta merimnwmen krinonteV krinomenoi de prosdokwmen eleoV

[23] oqen kai touV en afrosunh zwhV biwsantaV adikwV dia twn idiwn ebasanisaV bdelugmatwn

[24] kai gar twn planhV odwn makroteron eplanhqhsan qeouV upolambanonteV ta kai en zwoiV twn aiscrwn atima nhpiwn dikhn afronwn yeusqenteV

[25] dia touto wV paisin alogistoiV thn krisin eiV empaigmon epemyaV

[26] oi de paignioiV epitimhsewV mh nouqethqenteV axian qeou krisin peirasousin

[27] ef oiV gar autoi pasconteV hganaktoun epi toutoiV ouV edokoun qeouV en autoiV kolazomenoi idonteV on palai hrnounto eidenai qeon epegnwsan alhqh dio kai to terma thV katadikhV ep autouV ephlqen


Wisdom 13

[1] mataioi men gar panteV anqrwpoi fusei oiV parhn qeou agnwsia kai ek twn orwmenwn agaqwn ouk iscusan eidenai ton onta oute toiV ergoiV proseconteV epegnwsan ton tecnithn

[2] all h pur h pneuma h tacinon aera h kuklon astrwn h biaion udwr h fwsthraV ouranou prutaneiV kosmou qeouV enomisan

[3] wn ei men th kallonh terpomenoi tauta qeouV upelambanon gnwtwsan posw toutwn o despothV esti beltiwn o gar tou kallouV genesiarchV ektisen auta

[4] ei de dunamin kai energeian ekplagenteV nohsatwsan ap autwn posw o kataskeuasaV auta dunatwteroV estin

[5] ek gar megeqouV kai kallonhV ktismatwn analogwV o genesiourgoV autwn qewreitai

[6] all omwV epi toutoiV memyiV estin oligh kai gar autoi taca planwntai qeon zhtounteV kai qelonteV eurein

[7] en gar toiV ergoiV autou anastrefomenoi diereunwsin kai peiqontai th oyei oti kala ta blepomena

[8] palin d oud autoi suggnwstoi

[9] ei gar tosouton iscusan eidenai ina dunwntai stocasasqai ton aiwna ton toutwn despothn pwV tacion ouc euron

[10] talaipwroi de kai en nekroiV ai elpideV autwn oitineV ekalesan qeouV erga ceirwn anqrwpwn cruson kai arguron tecnhV emmelethma kai apeikasmata zwwn h liqon acrhston ceiroV ergon arcaiaV

[11] ei de kai tiV ulotomoV tektwn eukinhton futon ekprisaV periexusen eumaqwV panta ton floion autou kai tecnhsamenoV euprepwV kateskeuasen crhsimon skeuoV eiV uphresian zwhV

[12] ta de apoblhmata thV ergasiaV eiV etoimasian trofhV analwsaV eneplhsqh

[13] to de ex autwn apoblhma eiV ouqen eucrhston xulon skolion kai ozoiV sumpefukoV labwn egluyen en epimeleia argiaV autou kai empeiria sunesewV etupwsen auto apeikasen auto eikoni anqrwpou

[14] h zww tini eutelei wmoiwsen auto katacrisaV miltw kai fukei eruqhnaV croan autou kai pasan khlida thn en autw katacrisaV

[15] kai poihsaV autw autou axion oikhma en toicw eqhken auto asfalisamenoV sidhrw

[16] ina men oun mh katapesh proenohsen autou eidwV oti adunatei eautw bohqhsai kai gar estin eikwn kai creian ecei bohqeiaV

[17] peri de kthmatwn kai gamwn autou kai teknwn proseucomenoV ouk aiscunetai tw ayucw proslalwn kai peri men ugieiaV to asqeneV epikaleitai

[18] peri de zwhV to nekron axioi peri de epikouriaV to apeirotaton iketeuei peri de odoiporiaV to mhde basei crhsqai dunamenon

[19] peri de porismou kai ergasiaV kai ceirwn epituciaV to adranestaton taiV cersin eudraneian aiteitai


Wisdom 14

[1] ploun tiV palin stellomenoV kai agria mellwn diodeuein kumata tou ferontoV auton ploiou saqroteron xulon epiboatai

[2] ekeino men gar orexiV porismwn epenohsen tecnitiV de sofia kateskeuasen

[3] h de sh pater diakuberna pronoia oti edwkaV kai en qalassh odon kai en kumasi tribon asfalh

[4] deiknuV oti dunasai ek pantoV swzein ina kan aneu tecnhV tiV epibh

[5] qeleiV de mh arga einai ta thV sofiaV sou erga dia touto kai elacistw xulw pisteuousin anqrwpoi yucaV kai dielqonteV kludwna scedia dieswqhsan

[6] kai archV gar apollumenwn uperhfanwn gigantwn h elpiV tou kosmou epi scediaV katafugousa apelipen aiwni sperma genesewV th sh kubernhqeisa ceiri

[7] euloghtai gar xulon di ou ginetai dikaiosunh

[8] to ceiropoihton de epikataraton auto kai o poihsaV auto oti o men hrgazeto to de fqarton qeoV wnomasqh

[9] en isw gar mishta qew kai o asebwn kai h asebeia autou

[10] kai gar to pracqen sun tw drasanti kolasqhsetai

[11] dia touto kai en eidwloiV eqnwn episkoph estai oti en ktismati qeou eiV bdelugma egenhqhsan kai eiV skandala yucaiV anqrwpwn kai eiV pagida posin afronwn

[12] arch gar porneiaV epinoia eidwlwn euresiV de autwn fqora zwhV

[13] oute gar hn ap archV oute eiV ton aiwna estai

[14] kenodoxia gar anqrwpwn eishlqen eiV ton kosmon kai dia touto suntomon autwn to teloV epenohqh

[15] awrw gar penqei trucomenoV pathr tou tacewV afaireqentoV teknou eikona poihsaV ton pote nekron anqrwpon nun wV qeon etimhsen kai paredwken toiV upoceirioiV musthria kai teletaV

[16] eita en cronw kratunqen to asebeV eqoV wV nomoV efulacqh

[17] kai turannwn epitagaiV eqrhskeueto ta glupta ouV en oyei mh dunamenoi timan anqrwpoi dia to makran oikein thn porrwqen oyin anatupwsamenoi emfanh eikona tou timwmenou basilewV epoihsan ina wV paronta ton aponta kolakeuwsin dia thV spoudhV

[18] eiV epitasin de qrhskeiaV kai touV agnoountaV h tou tecnitou proetreyato filotimia

[19] o men gar taca kratounti boulomenoV aresai exebiasato th tecnh thn omoiothta epi to kallion

[20] to de plhqoV efelkomenon dia to eucari thV ergasiaV ton pro oligou timhqenta anqrwpon nun sebasma elogisanto

[21] kai touto egeneto tw biw eiV enedron oti h sumfora h turannidi douleusanteV anqrwpoi to akoinwnhton onoma liqoiV kai xuloiV perieqesan

[22] eit ouk hrkesen to planasqai peri thn tou qeou gnwsin alla kai en megalw zwnteV agnoiaV polemw ta tosauta kaka eirhnhn prosagoreuousin

[23] h gar teknofonouV teletaV h krufia musthria h emmaneiV exallwn qesmwn kwmouV agonteV

[24] oute biouV oute gamouV kaqarouV eti fulassousin eteroV d eteron h locwn anairei h noqeuwn oduna

[25] panta d epimix ecei aima kai fonoV kloph kai doloV fqora apistia taracoV epiorkia

[26] qoruboV agaqwn caritoV amnhstia yucwn miasmoV genesewV enallagh gamwn ataxia moiceia kai aselgeia

[27] h gar twn anwnumwn eidwlwn qrhskeia pantoV arch kakou kai aitia kai peraV estin

[28] h gar eufrainomenoi memhnasin h profhteuousin yeudh h zwsin adikwV h epiorkousin tacewV

[29] ayucoiV gar pepoiqoteV eidwloiV kakwV omosanteV adikhqhnai ou prosdecontai

[30] amfotera de autouV meteleusetai ta dikaia oti kakwV efronhsan peri qeou proseconteV eidwloiV kai adikwV wmosan en dolw katafronhsanteV osiothtoV

[31] ou gar h twn omnumenwn dunamiV all h twn amartanontwn dikh epexercetai aei thn twn adikwn parabasin


Wisdom 15

[1] su de o qeoV hmwn crhstoV kai alhqhV makroqumoV kai eleei dioikwn ta panta

[2] kai gar ean amartwmen soi esmen eidoteV sou to kratoV ouc amarthsomeqa de eidoteV oti soi lelogismeqa

[3] to gar epistasqai se oloklhroV dikaiosunh kai eidenai sou to kratoV riza aqanasiaV

[4] oute gar eplanhsen hmaV anqrwpwn kakotecnoV epinoia oude skiagrafwn ponoV akarpoV eidoV spilwqen crwmasin dihllagmenoiV

[5] wn oyiV afrosin eiV orexin ercetai poqei te nekraV eikonoV eidoV apnoun

[6] kakwn erastai axioi te toioutwn elpidwn kai oi drwnteV kai oi poqounteV kai oi sebomenoi

[7] kai gar kerameuV apalhn ghn qlibwn epimocqon plassei proV uphresian hmwn en ekaston all ek tou autou phlou aneplasato ta te twn kaqarwn ergwn doula skeuh ta te enantia panta omoiwV toutwn de eterou tiV ekastou estin h crhsiV krithV o phlourgoV

[8] kai kakomocqoV qeon mataion ek tou autou plassei phlou oV pro mikrou ek ghV genhqeiV met oligon poreuetai ex hV elhmfqh to thV yuchV apaithqeiV creoV

[9] all estin autw frontiV ouc oti mellei kamnein oud oti bracutelh bion ecei all antereidetai men crusourgoiV kai argurocooiV calkoplastaV te mimeitai kai doxan hgeitai oti kibdhla plassei

[10] spodoV h kardia autou kai ghV eutelestera h elpiV autou phlou te atimoteroV o bioV autou

[11] oti hgnohsen ton plasanta auton kai ton empneusanta autw yuchn energousan kai emfushsanta pneuma zwtikon

[12] all elogisanto paignion einai thn zwhn hmwn kai ton bion panhgurismon epikerdh dein gar fhsin oqen dh kan ek kakou porizein

[13] outoV gar para pantaV oiden oti amartanei ulhV gewdouV euqrausta skeuh kai glupta dhmiourgwn

[14] panteV de afronestatoi kai talaneV uper yuchn nhpiou oi ecqroi tou laou sou katadunasteusanteV auton

[15] oti kai panta ta eidwla twn eqnwn elogisanto qeouV oiV oute ommatwn crhsiV eiV orasin oute rineV eiV sunolkhn aeroV oute wta akouein oute daktuloi ceirwn eiV yhlafhsin kai oi podeV autwn argoi proV epibasin

[16] anqrwpoV gar epoihsen autouV kai to pneuma dedaneismenoV eplasen autouV oudeiV gar autw omoion anqrwpoV iscuei plasai qeon

[17] qnhtoV de wn nekron ergazetai cersin anomoiV kreittwn gar estin twn sebasmatwn autou wn autoV men ezhsen ekeina de oudepote

[18] kai ta zwa de ta ecqista sebontai anoia gar sugkrinomena twn allwn esti ceirona

[19] oud oson epipoqhsai wV en zwwn oyei kala tugcanei ekpefeugen de kai ton tou qeou epainon kai thn eulogian autou


Wisdom 16

[1] dia touto di omoiwn ekolasqhsan axiwV kai dia plhqouV knwdalwn ebasanisqhsan

[2] anq hV kolasewV euergethsaV ton laon sou eiV epiqumian orexewV xenhn geusin trofhn htoimasaV ortugomhtran

[3] ina ekeinoi men epiqumounteV trofhn dia thn eidecqeian twn epapestalmenwn kai thn anagkaian orexin apostrefwntai autoi de ep oligon endeeiV genomenoi kai xenhV metascwsi geusewV

[4] edei gar ekeinoiV men aparaithton endeian epelqein turannousin toutoiV de monon deicqhnai pwV oi ecqroi autwn ebasanizonto

[5] kai gar ote autoiV deinoV ephlqen qhriwn qumoV dhgmasin te skoliwn diefqeironto ofewn ou mecri telouV emeinen h orgh sou

[6] eiV nouqesian de proV oligon etaracqhsan sumbolon econteV swthriaV eiV anamnhsin entolhV nomou sou

[7] o gar epistrafeiV ou dia to qewroumenon eswzeto alla dia se ton pantwn swthra

[8] kai en toutw de epeisaV touV ecqrouV hmwn oti su ei o ruomenoV ek pantoV kakou

[9] ouV men gar akridwn kai muiwn apekteinen dhgmata kai ouc eureqh iama th yuch autwn oti axioi hsan upo toioutwn kolasqhnai

[10] touV de uiouV sou oude iobolwn drakontwn enikhsan odonteV to eleoV gar sou antiparhlqen kai iasato autouV

[11] eiV gar upomnhsin twn logiwn sou enekentrizonto kai oxewV dieswzonto ina mh eiV baqeian empesonteV lhqhn aperispastoi genwntai thV shV euergesiaV

[12] kai gar oute botanh oute malagma eqerapeusen autouV alla o soV kurie logoV o pantaV iwmenoV

[13] su gar zwhV kai qanatou exousian eceiV kai katageiV eiV pulaV adou kai anageiV

[14] anqrwpoV de apoktennei men th kakia autou exelqon de pneuma ouk anastrefei oude analuei yuchn paralhmfqeisan

[15] thn de shn ceira fugein adunaton estin

[16] arnoumenoi gar se eidenai asebeiV en iscui bracionoV sou emastigwqhsan xenoiV uetoiV kai calazaiV kai ombroiV diwkomenoi aparaithtoiV kai puri katanaliskomenoi

[17] to gar paradoxotaton en tw panta sbennunti udati pleion enhrgei to pur upermacoV gar o kosmoV estin dikaiwn

[18] pote men gar hmerouto flox ina mh kataflexh ta ep asebeiV apestalmena zwa all autoi bleponteV eidwsin oti qeou krisei elaunontai

[19] pote de kai metaxu udatoV uper thn puroV dunamin flegei ina adikou ghV genhmata diafqeirh

[20] anq wn aggelwn trofhn eywmisaV ton laon sou kai etoimon arton ap ouranou paresceV autoiV akopiatwV pasan hdonhn iscuonta kai proV pasan armonion geusin

[21] h men gar upostasiV sou thn shn proV tekna enefanizen glukuthta th de tou prosferomenou epiqumia uphretwn proV o tiV ebouleto metekirnato

[22] ciwn de kai krustalloV upemeine pur kai ouk ethketo ina gnwsin oti touV twn ecqrwn karpouV katefqeire pur flegomenon en th calazh kai en toiV uetoiV diastrapton

[23] touto palin d ina trafwsin dikaioi kai thV idiaV epilelhstai dunamewV

[24] h gar ktisiV soi tw poihsanti uphretousa epiteinetai eiV kolasin kata twn adikwn kai anietai eiV euergesian uper twn epi soi pepoiqotwn

[25] dia touto kai tote eiV panta metalleuomenh th pantotrofw sou dwrea uphretei proV thn twn deomenwn qelhsin

[26] ina maqwsin oi uioi sou ouV hgaphsaV kurie oti ouc ai geneseiV twn karpwn trefousin anqrwpon alla to rhma sou touV soi pisteuontaV diathrei

[27] to gar upo puroV mh fqeiromenon aplwV upo braceiaV aktinoV hliou qermainomenon ethketo

[28] opwV gnwston h oti dei fqanein ton hlion ep eucaristian sou kai proV anatolhn fwtoV entugcanein soi

[29] acaristou gar elpiV wV ceimerioV pacnh takhsetai kai ruhsetai wV udwr acrhston


Wisdom 17

[1] megalai gar sou ai kriseiV kai dusdihghtoi dia touto apaideutoi yucai eplanhqhsan

[2] upeilhfoteV gar katadunasteuein eqnoV agion anomoi desmioi skotouV kai makraV pedhtai nuktoV katakleisqenteV orofoiV fugadeV thV aiwniou pronoiaV ekeinto

[3] lanqanein gar nomizonteV epi krufaioiV amarthmasin afeggei lhqhV parakalummati eskorpisqhsan qamboumenoi deinwV kai indalmasin ektarassomenoi

[4] oude gar o katecwn autouV mucoV afobouV diefulatten hcoi d ektarassonteV autouV periekompoun kai fasmata ameidhtoiV kathfh proswpoiV enefanizeto

[5] kai puroV men oudemia bia katiscuen fwtizein oute astrwn eklamproi flogeV kataugazein upemenon thn stugnhn ekeinhn nukta

[6] diefaineto d autoiV monon automath pura fobou plhrhV ekdeimatoumenoi de thV mh qewroumenhV ekeinhV oyewV hgounto ceirw ta blepomena

[7] magikhV de empaigmata katekeito tecnhV kai thV epi fronhsei alazoneiaV elegcoV efubristoV

[8] oi gar upiscnoumenoi deimata kai taracaV apelaunein yuchV nosoushV outoi katagelaston eulabeian enosoun

[9] kai gar ei mhden autouV taracwdeV efobei knwdalwn parodoiV kai erpetwn surigmoiV eksesobhmenoi diwllunto entromoi kai ton mhdamoqen feukton aera prosidein arnoumenoi

[10] deilon gar idiw ponhria marturi katadikazomenh aei de proseilhfen ta calepa sunecomenh th suneidhsei

[11] ouqen gar estin foboV ei mh prodosia twn apo logismou bohqhmatwn

[12] endoqen de ousa httwn h prosdokia pleiona logizetai thn agnoian thV parecoushV thn basanon aitiaV

[13] oi de thn adunaton ontwV nukta kai ex adunatou adou mucwn epelqousan ton auton upnon koimwmenoi

[14] ta men terasin hlaunonto fantasmatwn ta de thV yuchV pareluonto prodosia aifnidioV gar autoiV kai aprosdokhtoV foboV epecuqh

[15] eiq outwV oV dh pot oun hn ekei katapiptwn efroureito eiV thn asidhron eirkthn katakleisqeiV

[16] ei te gar gewrgoV hn tiV h poimhn h twn kat erhmian ergathV mocqwn prolhmfqeiV thn dusalukton emenen anagkhn mia gar alusei skotouV panteV edeqhsan

[17] ei te pneuma surizon h peri amfilafeiV kladouV ornewn hcoV eumelhV h ruqmoV udatoV poreuomenou bia h ktupoV aphnhV katarriptomenwn petrwn

[18] h skirtwntwn zwwn dromoV aqewrhtoV h wruomenwn aphnestatwn qhriwn fwnh h antanaklwmenh ek koilothtoV orewn hcw pareluen autouV ekfobounta

[19] oloV gar o kosmoV lamprw katelampeto fwti kai anempodistoiV suneiceto ergoiV

[20] monoiV de ekeinoiV epetetato bareia nux eikwn tou mellontoV autouV diadecesqai skotouV eautoiV de hsan baruteroi skotouV


Wisdom 18

[1] toiV de osioiV sou megiston hn fwV wn fwnhn men akouonteV morfhn de ouc orwnteV oti men ou kakeinoi epeponqeisan emakarizon

[2] oti d ou blaptousin prohdikhmenoi hucaristoun kai tou dienecqhnai carin edeonto

[3] anq wn puriflegh stulon odhgon men agnwstou odoiporiaV hlion de ablabh filotimou xeniteiaV paresceV

[4] axioi men gar ekeinoi sterhqhnai fwtoV kai fulakisqhnai skotei oi katakleistouV fulaxanteV touV uiouV sou di wn hmellen to afqarton nomou fwV tw aiwni didosqai

[5] bouleusamenouV d autouV ta twn osiwn apokteinai nhpia kai enoV ekteqentoV teknou kai swqentoV eiV elegcon to autwn afeilw plhqoV teknwn kai omoqumadon apwlesaV en udati sfodrw

[6] ekeinh h nux proegnwsqh patrasin hmwn ina asfalwV eidoteV oiV episteusan orkoiV epeuqumhswsin

[7] prosedecqh upo laou sou swthria men dikaiwn ecqrwn de apwleia

[8] w gar etimwrhsw touV upenantiouV toutw hmaV proskalesamenoV edoxasaV

[9] krufh gar equsiazon osioi paideV agaqwn kai ton thV qeiothtoV nomon en omonoia dieqento twn autwn omoiwV kai agaqwn kai kindunwn metalhmyesqai touV agiouV paterwn hdh proanamelponteV ainouV

[10] anthcei d asumfwnoV ecqrwn h boh kai oiktra diefereto fwnh qrhnoumenwn paidwn

[11] omoia de dikh douloV ama despoth kolasqeiV kai dhmothV basilei ta auta pascwn

[12] omoqumadon de panteV en eni onomati qanatou nekrouV eicon anariqmhtouV oude gar proV to qayai oi zwnteV hsan ikanoi epei proV mian rophn h entimotera genesiV autwn diefqarto

[13] panta gar apistounteV dia taV farmakeiaV epi tw twn prwtotokwn oleqrw wmologhsan qeou uion laon einai

[14] hsucou gar sighV periecoushV ta panta kai nuktoV en idiw tacei mesazoushV

[15] o pantodunamoV sou logoV ap ouranwn ek qronwn basileiwn apotomoV polemisthV eiV meson thV oleqriaV hlato ghV xifoV oxu thn anupokriton epitaghn sou ferwn

[16] kai staV eplhrwsen ta panta qanatou kai ouranou men hpteto bebhkei d epi ghV

[17] tote paracrhma fantasiai men oneirwn deinwn exetaraxan autouV foboi de epesthsan adokhtoi

[18] kai alloV allach rifeiV hmiqnhtoV di hn eqnhskon aitian enefanizen

[19] oi gar oneiroi qorubhsanteV autouV touto proemhnusan ina mh agnoounteV di o kakwV pascousin apolwntai

[20] hyato de kai dikaiwn peira qanatou kai qrausiV en erhmw egeneto plhqouV all ouk epi polu emeinen h orgh

[21] speusaV gar anhr amemptoV proemachsen to thV idiaV leitourgiaV oplon proseuchn kai qumiamatoV exilasmon komisaV antesth tw qumw kai peraV epeqhke th sumfora deiknuV oti soV estin qerapwn

[22] enikhsen de ton colon ouk iscui tou swmatoV ouc oplwn energeia alla logw ton kolazonta upetaxen orkouV paterwn kai diaqhkaV upomnhsaV

[23] swrhdon gar hdh peptwkotwn ep allhlwn nekrwn metaxu staV anekoye thn orghn kai diescisen thn proV touV zwntaV odon

[24] epi gar podhrouV endumatoV hn oloV o kosmoV kai paterwn doxai epi tetrasticou liqwn glufhV kai megalwsunh sou epi diadhmatoV kefalhV autou

[25] toutoiV eixen o oleqreuwn tauta de efobhqh hn gar monh h peira thV orghV ikanh


Wisdom 19

[1] toiV de asebesin mecri telouV anelehmwn qumoV epesth prohdei gar autwn kai ta mellonta

[2] oti autoi epitreyanteV tou apienai kai meta spoudhV propemyanteV autouV diwxousin metamelhqenteV

[3] eti gar en cersin econteV ta penqh kai prosoduromenoi tafoiV nekrwn eteron epespasanto logismon anoiaV kai ouV iketeuonteV exebalon toutouV wV fugadaV ediwkon

[4] eilken gar autouV h axia epi touto to peraV anagkh kai twn sumbebhkotwn amnhstian enebalen ina thn leipousan taiV basanoiV prosanaplhrwswsin kolasin

[5] kai o men laoV sou paradoxon odoiporian peirash ekeinoi de xenon eurwsi qanaton

[6] olh gar h ktisiV en idiw genei palin anwqen dietupouto uphretousa taiV saiV epitagaiV ina oi soi paideV fulacqwsin ablabeiV

[7] h thn parembolhn skiazousa nefelh ek de proufestwtoV udatoV xhraV anadusiV ghV eqewrhqh ex eruqraV qalasshV odoV anempodistoV kai clohforon pedion ek kludwnoV biaiou

[8] di ou paneqnei dihlqon oi th sh skepazomenoi ceiri qewrhsanteV qaumasta terata

[9] wV gar ippoi enemhqhsan kai wV amnoi dieskirthsan ainounteV se kurie ton rusamenon autouV

[10] ememnhnto gar eti twn en th paroikia autwn pwV anti men genesewV zwwn exhgagen h gh sknipa anti de enudrwn exhreuxato o potamoV plhqoV batracwn

[11] ef usterw de eidon kai genesin nean ornewn ote epiqumia proacqenteV hthsanto edesmata trufhV

[12] eiV gar paramuqian ek qalasshV anebh autoiV ortugomhtra

[13] kai ai timwriai toiV amartwloiV ephlqon ouk aneu twn progegonotwn tekmhriwn th bia twn keraunwn dikaiwV gar epascon taiV idiaiV autwn ponhriaiV kai gar calepwteran misoxenian epethdeusan

[14] oi men gar touV agnoountaV ouk edeconto parontaV outoi de euergetaV xenouV edoulounto

[15] kai ou monon all h tiV episkoph estai autwn epei apecqwV prosedeconto touV allotriouV

[16] oi de meta eortasmatwn eisdexamenoi touV hdh twn autwn meteschkotaV dikaiwn deinoiV ekakwsan ponoiV

[17] eplhghsan de kai aorasia wsper ekeinoi epi taiV tou dikaiou quraiV ote acanei periblhqenteV skotei ekastoV twn eautou qurwn thn diodon ezhtei

[18] di eautwn gar ta stoiceia meqarmozomena wsper en yalthriw fqoggoi tou ruqmou to onoma diallassousin pantote menonta hcw oper estin eikasai ek thV twn gegonotwn oyewV akribwV

[19] cersaia gar eiV enudra meteballeto kai nhkta metebainen epi ghV

[20] pur iscuen en udati thV idiaV dunamewV kai udwr thV sbestikhV fusewV epelanqaneto

[21] flogeV anapalin eufqartwn zwwn ouk emaranan sarkaV emperipatountwn oude thkton krustalloeideV euthkton genoV ambrosiaV trofhV

[22] kata panta gar kurie emegalunaV ton laon sou kai edoxasaV kai ouc upereideV en panti kairw kai topw paristamenoV


  • Book of Wisdom (Wikipedia Article)
     
    Home